عشق است…

1 10 2008

داریوش + متالیکا + کتاب های شاملو+ چه گوارا + حسین پناهی….   چطور می شه به زندگی بی تفاوت بود؟ حسم مثل یه بچه ای هست که تازه پا گرفته. با اینکه مدتها است که داریوش و متالیکا گوش می دم و کتابهای شاملو و چگوارا می خونم، حسین پناهی گوش می دم و می خونم ولی نمی دونم چرا انگار تازه دارم درکشون می کنم. چقدر عمرم رو به بطالت گذروندم… حیف …

شما کس دیگه ای به ذهنوتنون می رسه؟

Advertisements